האם המתים יקומו? - האם תהיה תחיית המתים?התגלות כא

ראיתי שמים חדשים וארץ חדשה, כי השמים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד. 2 ראיתי את עיר הקדש, ירושלים החדשה, יורדת מן השמים מאת האלהים, מוכנה ככלה מקשטת לבעלה. 3 ושמעתי קול גדול מן הכסא - אומר: "הנה משכן האלהים עם בני אדם וישכן עמהם; המה יהיו לו לעם והוא האלהים יהיה עמהם, 4 וימחה כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד; גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו." 5 אמר היושב על הכסא: "הנני עושה הכל חדש." אמר אלי: "כתב, כי הדברים האלה נאמנים ואמתיים הם." 6 הוסיף ואמר אלי: "היה נהיה. אני האלף והתו, הראשית והתכלית. אני אתן לצמא ממעין המים של החיים - חנם. 7 המנצח יירש את אלה ואני אהיה לו לאלהים והוא יהיה לי לבן. 8 אבל מוגי הלב והבלתי מאמינים, המתעבים והמרצחים, הזונים והמכשפים, עובדי האלילים וכל המשקרים - חלקם באגם הבוער באש וגפרית אשר הוא המות השני." 9 אחד משבעת המלאכים, אשר להם שבע הקערות המלאות בשבע המכות האחרונות, בא ודבר אתי. "בוא אראה לך את הכלה אשת השה", אמר. 10 הוא נשא אותי, ברוח, אל הר גדול וגבוה והראה לי את עיר הקדש, ירושלים, יורדת מן השמים מאת אלהים 11 וכבוד אלהים לה. אור נגהה כאבן יקרה מאד, כאבן ישפה זכה כבדלח, 12 ויש לה חומה גדולה וגבוהה עם שנים-עשר שערים, ועל השערים שנים-עשר מלאכים ושמות כתובים עליהם - שנים-עשר שבטי בני ישראל; 13 ממזרח שלושה שערים, מצפון שלושה שערים, מדרום שלושה שערים, ממערב שלושה שערים. 14 ולחומת העיר שנים-עשר יסודות ועליהם שנים-עשר שמות של שנים-עשר שליחי השה. 15 המדבר אלי החזיק קנה-מדה מזהב כדי למדד את העיר ואת שעריה ואת חומתה. 16 והעיר מרבעת, ארכה כרחבה. הוא מדד את העיר בקנה - אלפים ושלש מאות קילומטר; ארכה ורחבה וקומתה שוים. 17 גם את חומתה מדד, והמדה מאה וארבעים וארבע אמות לפי מדה אנושית אשר היא מדה של מלאך. 18 החומה בנינה אבן ישפה, והעיר זהב טהור כזכוכית טהורה. 19 יסודות חומת העיר מקשטים בכל אבן יקרה; היסוד הראשון ישפה, השני ספיר, השלישי שבו, הרביעי ברקת, 20 החמישי יהלום, הששי אדם, השביעי תרשיש, השמיני שהם, התשיעי פטדה, העשירי נפך, האחד-עשר לשם, השנים-עשר אחלמה. 21 ושנים-עשר השערים - שתים-עשרה מרגליות; כל שער ושער היה ממרגלית אחת, ורחוב העיר זהב טהור כזכוכית זכה. 22 היכל לא ראיתי בה, כי היכלה הוא יהוה אלהים צבאות והשה. 23 והעיר איננה צריכה לשמש ולירח שיאירו בה, כי כבוד אלהים האיר אותה והשה הוא מנורתה. 24 הגוים ילכו לאורה ומלכי הארץ מביאים את כבודם אליה. 25 שעריה לא יסגרו ביום; והרי לילה לא יהיה שם. 26 את כבוד הגוים ויקרם יביאו אליה, 27 ולא יכנס אליה כל טמא ועושה תועבה ושקר, כי אם הכתובים בספר החיים של השה.

חיפוש באתר

האם יש לך שאלה?

1000 תוים נשארו