יום רביעי , אפריל 24 2024
heen
דף הבית / תשובות לשאלות כלליות / מתי יבוא המשיח ? מתי יבוא משיח בן דוד? מתי יבוא המשיח תאריך

מתי יבוא המשיח ? מתי יבוא משיח בן דוד? מתי יבוא המשיח תאריך

מתי יבוא המשיח ? מתי יבוא משיח בן דוד? מתי יבוא המשיח תאריך

מתי יבוא המשיח ? מתי יבוא משיח בן דוד? מתי יבוא המשיח תאריך. ייתכן ושמעתם אנשים אומרים: “כשיבוא המשיח…” או “בימות המשיח”. הרבה שואלים: “מתי יבוא המשיח?”

האם כתוב בספר התנ”ך מתי יבוא המשיח? האם כתוב מתי יבוא משיח בן דוד? האם יש תאריך?

התשובה היא: כן!!

בספר דניאל פרק ט’ פסוק 26 כתוב:

“ואחרי השבועים ששים ושניים ייכרת משיח ואין לו, והעיר והקודש ישחית עם נגיד הבא.”

בספר דניאל פרק ט’ פסוקים 24-27 ישנה נבואה הניתנת לדניאל בזמן גלות בבבל. הנבואה מתארת כיצד ומתי העם יחזור מהגלות לישראל ויבנה מחדש את בית המקדש. בפס’ 26 נאמר שהמשיח ייכרת, כלומר ימות, לפני שיבוא עם שישחית, יהרוס וישמיד, את ירושלים ואת הקודש, כלומר את בית המקדש. מנבואה זו ניתן ללמוד שהמשיח צריך לבוא לפני חורבן בית המקדש השני.

מתי יבוא המשיח ? מתי יבוא משיח בן דוד? מתי יבוא המשיח תאריך

את ההתגשמות אנו מוצאים בספר הברית החדשה:

“בצאתו מבית המקדש ללכת לדרכו ניגשו תלמידיו להראות לו את בניני המקדש. הגיב ישוע ואמר להם: “רואים אתם את כל אלה? אמן אומר אני לכם, לא תישאר פה אבן על אבן אשר לא תופל ארצה.”

מתי כד’ 1,2.

ישוע המשיח נולד בסביבות השנה 4 לפני הספירה. הוא נצלב ומת בערך בשנת 30 לספירה. בית המקדש השני נחרב ע”י הרומאים בשנת 70 לספירה, כלומר כ-40 שנה לאחר צליבתו של ישוע. בהתאם לנבואה בדניאל, ישוע חי בתקופה שבה בית המקדש השני כבר נבנה, והוא נצלב לפני שבית המקדש השני נחרב.

אז מתי יבוא המשיח ? מתי יבוא משיח בן דוד?

תשובה: הוא כבר הגיע והוא ישוע המשיח!!

הנביא דניאל בספר התנ”ך נתן לנו את התאריך שבו יבוא המשיח ויכרת, כלומר יהרג.

אך התנ”ך גם אומר לנו שהמשיח ישוב. כיצד הוא יכול לשוב אם הוא מת? – הוא יכול לעשות זאת כי הוא קם לתחיה כפי הנביאים בספר התנ”ך ניבאו כבר לפני אלפי שנים.

עליו לבוא בפעם הראשונה כדי לסבול אך הוא ישוב כדי למלוך על העולם.

כעת כל מי שמאמין בו מקבל סליחת חטאים וחיי נצח!!

מתי יבוא המשיח ? מתי יבוא משיח בן דוד? מתי יבוא המשיח תאריך

בבקשה קראו מה אומר המשיח ישוע לגבי הזמן שהוא יחזור:

בצאתו מבית המקדש ללכת לדרכו נגשו תלמידיו להראות לו את בניני המקדש. 2 הגיב ישוע ואמר להם: “רואים אתם את כל אלה? אמן אומר אני לכם, לא תשאר פה אבן על אבן אשר לא תפל ארצה.” 3 כאשר ישב על הר הזיתים נגשו אליו התלמידים לבדם ואמרו: “הגד נא לנו מתי יהיה הדבר הזה ומה הוא אות בואך וקץ העולם?” 4 השיב ישוע ואמר להם: “הזהרו שלא יתעה אתכם איש, 5 כי רבים יבואו בשמי ויאמרו ‘אני המשיח’ ויתעו רבים. 6 ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמועות מלחמה. שימו לב, אל תבהלו; כי צריך להיות הדבר הזה, ובכל זאת עוד לא בא הקץ. 7 גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה ויהיו רעב ורעידות אדמה במקומות רבים, 8 אך כל אלה ראשית הצרות. 9 אז ימסרו אתכם לרודפים ויהרגו אתכם ותהיו שנואים על כל הגויים בגלל שמי. 10 רבים יכשלו באותה עת ויסגירו זה את זה וישנאו זה את זה. 11 נביאי שקר יקומו ויתעו רבים, 12 ומאחר שתרבה ההפקרות תתקרר אהבת רבים. 13 אבל המחזיק מעמד עד קץ הוא יושע. 14 ובשורה זו של המלכות תכרז בכל העולם לעדות לכל הגויים ואחרי כן יבוא הקץ.”

15 “לכן כאשר תראו את השקוץ המשמם, כנאמר בפי דניאל הנביא, עומד במקום קדוש – על הקורא להבין – 16 אזי הנמצאים ביהודה, שינוסו אל ההרים; 17 מי שעל הגג אל ירד לקחת חפצים מביתו, 18 ומי שבשדה אל יחזר לקחת את בגדו. 19 ואוי להרות ולמיניקות בימים ההם. 20 ברם התפללו שלא תהיה מנוסתכם בחרף אף לא בשבת, 21 כי אז תהיה צרה גדולה אשר לא היתה כמוה מראשית העולם ועד עתה, אף לא תהיה כמוה. 22 ואלולא קצרו הימים ההם לא היה נצל כל בשר, אך למען הבחירים יקצרו הימים ההם. 23 אם יאמר לכם איש בעת ההיא, ‘הנה פה המשיח’ או ‘הנהו שם’, אל תאמינו, 24 כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להתעות, אם אפשר, גם את הבחירים. 25 הנה מראש אמרתי לכם. 26 לכן אם יאמרו לכם ‘הנהו במדבר’, אל תצאו; ‘הנהו בחדרי חדרים’, אל תאמינו; 27 כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה בואו של בן-האדם. 28 במקום שהגויה נמצאת, שם יקבצו הנשרים.”

29 “מיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו, הכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יזדעזעו. 30 אז יראה אות בן-האדם בשמים ואז יספדו כל משפחות הארץ ויראו את בן-האדם בא עם ענני השמים בגבורה ובכבוד רב. 31 והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות, מקצות השמים עד קצותם.

32 למדו את המשל מן התאנה: כאשר ענפיה מתרככים והעלים צצים יודעים אתם שהקיץ קרוב. 33 כן גם אתם, כראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא בפתח. 34 אמן. אומר אני לכם שלא יעבר הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה.

35 השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברו. 36 אבל את היום ההוא והשעה אין איש יודע, גם לא מלאכי השמים וגם לא הבן, אלא האב לבדו. 37 כימי נח כן יהיה בואו של בן-האדם. 38 כמו שבימים קדם למבול היו אוכלים ושותים ומתחתנים עד היום שנכנס נח לתבה 39 ולא ידעו עד שבא המבול וסחף את הכל, כך יהיה גם בואו של בן-האדם. 40 אותה עת יהיו שנים בשדה, אחד ילקח ואחד יעזב; 41 שתים טוחנות ברחים – אחת תלקח ואחת תעזב. 42 על כן עמדו על המשמר, כי אינכם יודעים באיזה יום יבוא אדונכם. 43 וזאת דעו: אלו ידע בעל הבית באיזו אשמורה יבוא הגנב, היה שוקד ולא מניח לו לחדר לביתו. 44 לכן היו מוכנים גם אתם, כי בשעה שלא תעלה על דעתכם יבוא בן-האדם.”

45 “מי הוא אפוא העבד הנאמן שהפקידו האדון על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו? 46 אשרי העבד שיבוא אדוניו וימצא אותו עושה כן. 47 אמן. אומר אני לכם, הוא יפקיד אותו על כל אשר לו. 48 אבל אם העבד הרע יאמר בלבו ‘אדוני מתמהמה’ 49 ויתחיל להכות את חבריו העבדים ויאכל וישתה עם השכורים, 50 בוא יבוא אדוניו של העבד ההוא ביום שאינו מצפה לו ובשעה שאינו יודע, 51 ישסף אותו וישים חלקו עם הצבועים; שם יהיו היללה וחרוק השנים.”

בשורת מתי פרק כד

מתי יבוא המשיח ? מתי יבוא משיח בן דוד? מתי יבוא המשיח תאריך

מונחי חיפוש:                  

ראה גם

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת? – איפה כתוב בתורה לשמור את השבת?

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת? – איפה כתוב בתורה לשמור את השבת? איפה כתוב …

One comment

  1. מתי בדיוק יבוא המשיח? רק אלוהים יודע!