יום ראשון , מאי 19 2024
heen

הראשונה ליוחנן ג 8

הראשונה ליוחנן ג 8


הראשונה ליוחנן ג 8

 

 

האגרת הראשונה ליוחנן השליח פרק ג

ג   ראו מה-גדלה אהבת האב אשר נתן לנו להקרא בני האלהים ובניו אנחנו על-כן העולם איננו ידע אתנו יען כי-אותו לא ידע: 2 ידידי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה-נהיה אבל ידענו כי בהגלותו נהיה דמים-לו כי נראהו כמו שהוא: 3 וכל-אשר לו התקוה הזאת יטהר את-עצמו כאשר טהור גם-הוא: 4 כל-חטא פשע בתורה הוא והחטא פשיעה בתורה: 5 וידעתם כי הוא נגלה לשאת את-חטאינו ובו אין חטא: 6 כל-העמד בו לא יחטא כל-החוטא לא ראהו אף-לא ידעו: 7 בני אל-יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק: 8 והחטא מן-השטן הוא כי השטן ראשון לחטאים ובעבור זאת נגלה בן-האלהים להפר את-פעלות השטן: 9 כל-הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו ישאר ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד:

הראשונה ליוחנן ג 8

10 ובזאת נודעו בני האלהים ובני השטן כל-איש אשר לא-יעשה צדקה איננו מאלהים וכן כל-אשר לא-יאהב את-אחיו: 11 כי זאת השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את-רעהו: 12 לא כקין אשר היה מן-הרע והרג את-אחיו ומדוע הרגו יען כי-מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי-צדק: 13 אל-תתמהו אחי אם-ישנא אתכם העולם: 14 אנחנו ידענו כי עברנו מן-המות אל-החיים באשר אהבנו את-אחינו איש אשר לא-יאהב ישאר במות: 15 כל-השנא את אחיו רצח הוא וידעתם כי כל-רצח לא יתקימו-בו חיי עולם: 16 בזאת ידענו את-האהבה כי הוא נתן את-נפשו בעדנו גם-אנחנו חיבים לתת את-נפשתינו בעד אחינו: 17 ואיש אשר-לו נכסי העולם הזה והוא ראה את-אחיו חסר-לחם וקפץ את-רחמיו ממנו איך תעמד-בו אהבת אלהים: 18 בני אל-נא נאהב במלין ובלשון כי אם-בפעל ובאמת: 19 ובזאת נדעה כי מן-האמת אנחנו ולפניו נשקיט את-לבותינו: 20 כי אם-לבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבנו וידע את-כל:

הראשונה ליוחנן ג 8

21 ידידי אם-לבנו לא-ירשיענו עז לנו באלהים: 22 וכל-אשר נשאל מאתו ינתן-לנו כי-נשמר את-מצותיו ונעשה את-הישר בעיניו: 23 וזאת מצותו להאמין בשם-בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את-רעהו כאשר צונו: 24 והשמר את-מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי-הוא שכן בנו ברוח אשר-נתן לנו:

 

האגרת הראשונה ליוחנן השליח פרק ד

ד   ידידי אל-תאמינו לכל-רוח כי אם-בחנו הרוחות אם-מאלהים המה כי נביאי שקר רבים באו לעולם: 2 בזאת תכירו את-רוח אלהים כל-רוח המודה בישוע המשיח הבא בבשר מאלהים הוא: 3 וכל-רוח אשר איננו מודה בישוע (המשיח הבא בבשר) לא מאלהים הוא וזה הוא רוח שוטן המשיח אשר שמעתם כי-יבא ועתה הנה-הוא בעולם: 4 אתם הבנים מאלהים אתם ונצחתם אתם כי-אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם: 5 המה מן-העולם על-כן מהעולם ידברו והעולם ישמע אליהם: 6 ואנחנו מאלהים היודע את-האלהים ישמע אלינו ואשר איננו מאלהים לא ישמע אלינו בזאת נכיר את-רוח האמת ואת-רוח התועה: 7 ידידי נאהב-נא איש את-רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל-אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים: 8 ואשר איננו אהב לא ידע את-האלהים כי האלהים הוא אהבה: 9 בזאת נראתה אהבת האלהים לנו אשר-שלח האלהים את-בנו את-יחידו לעולם למען נחיה על-ידו:

הראשונה ליוחנן ג 8

10 זאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את-האלהים כי אם-הוא אהב אותנו וישלח את-בנו לכפרה על-חטאתינו: 11 ידידי אם-ככה אהב אתנו האלהים גם-אנחנו חיבים לאהבה איש את-רעהו:12 את-האלהים לא-ראה איש מעולם ואם-נאהב איש את-רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה-בנו: 13 בזאת נדע אשר-בו נשכן והוא בנו כי-נתן לנו מרוחו: 14 ואנחנו חזינו ונעידה כי האב שלח את-הבן מושיע העולם: 15 כל-המודה כי ישוע הוא בן-האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים: 16 ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו: 17 ובזאת נשלמה-בנו האהבה בהיות לנו פתחון פה ליום הדין כי כמהו כן גם-אנחנו בעולם הזה: 18 אין פחד לאהבה כי האהבה השלמה תגרש את-הפחד כי הפחד הוא פחד מן-הענש והמפחד איננו שלם באהבה: 19 אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו:

הראשונה ליוחנן ג 8

20 כי-יאמר איש אהב אני את-האלהים והוא שנא את-אחיו שקר הוא מדבר כי אשר לא יאהב את-אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את-האלהים אשר הוא איננו ראה אתו: 21 וזאת המצוה מאתו לנו כי האהב את-האלהים יאהב גם-את-אחיו:

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן

כתיבת תגובה