יום ראשון , יוני 23 2024
heen
דף הבית / האזנה לדרשות / דרשות לפי נושאים / מלכים ב’ פרק 5 – שלמה אוסטרובסקי

מלכים ב’ פרק 5 – שלמה אוסטרובסקי

מלכים ב’ פרק 5 – שלמה אוסטרובסקי


מלכים ב’ פרק 5
 

 

 

מלכים ב פרק ה

 

ה ונעמן שר-צבא מלך-ארם היה איש גדול לפני אדניו ונשא פנים, כי-בו נתן-יהוה תשועה לארם; והאיש, היה גבור חיל מצרע: 2 וארם יצאו גדודים, וישבו מארץ ישראל נערה קטנה; ותהי לפני אשת נעמן: 3 ותאמר אל-גברתה, אחלי אדני, לפני הנביא אשר בשמרון; אז יאסף אתו מצרעתו: 4 ויבא ויגד לאדניו לאמר; כזאת וכזאת דברה הנערה, אשר מארץ ישראל: 5 ויאמר מלך-ארם לך-בא, ואשלחה ספר אל-מלך ישראל; וילך ויקח בידו עשר ככרי-כסף, וששת אלפים זהב, ועשר חליפות בגדים: 6 ויבא הספר, אל-מלך ישראל לאמר; ועתה, כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את-נעמן עבדי, ואספתו מצרעתו:

מלכים ב’ פרק 5

7 ויהי כקרא מלך-ישראל את-הספר ויקרע בגדיו, ויאמר האלהים אני להמית ולהחיות, כי-זה שלח אלי, לאסף איש מצרעתו; כי אך-דעו-נא וראו, כי-מתאנה הוא לי: 8 ויהי כשמע אלישע איש-האלהים, כי-קרע מלך-ישראל את-בגדיו, וישלח אל-המלך לאמר, למה קרעת בגדיך; יבא-נא אלי, וידע כי יש נביא בישראל: 9 ויבא נעמן בסוסו (בסוסיו) וברכבו; ויעמד פתח-הבית לאלישע: 10 וישלח אליו אלישע מלאך לאמר; הלוך, ורחצת שבע-פעמים בירדן, וישב בשרך לך וטהר: 11 ויקצף נעמן וילך; ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא, ועמד וקרא בשם-יהוה אלהיו, והניף ידו אל-המקום ואסף המצרע: 12 הלא טוב אבנה (אמנה) ופרפר נהרות דמשק, מכל מימי ישראל, הלא-ארחץ בהם וטהרתי; ויפן וילך בחמה: 13 ויגשו עבדיו וידברו אליו, ויאמרו, אבי דבר גדול, הנביא דבר אליך הלוא תעשה; ואף כי-אמר אליך רחץ וטהר: 14 וירד, ויטבל בירדן שבע פעמים, כדבר איש האלהים; וישב בשרו, כבשר נער קטן ויטהר:

מלכים ב’ פרק 5

15 וישב אל-איש האלהים הוא וכל-מחנהו, ויבא ויעמד לפניו, ויאמר, הנה-נא ידעתי כי אין אלהים בכל-הארץ, כי אם-בישראל; ועתה קח-נא ברכה מאת עבדך: 16 ויאמר חי-יהוה אשר-עמדתי לפניו אם-אקח; ויפצר-בו לקחת וימאן: 17 ויאמר נעמן, ולא יתן-נא לעבדך, משא צמד-פרדים אדמה; כי לוא-יעשה עוד עבדך עלה וזבח לאלהים אחרים, כי אם-ליהוה: 18 לדבר הזה, יסלח יהוה לעבדך; בבוא אדני בית-רמון להשתחות שמה והוא נשען על-ידי, והשתחויתי בית רמן, בהשתחויתי בית רמן, יסלח-נא (זז) יהוה לעבדך בדבר הזה: 19 ויאמר לו לך לשלום; וילך מאתו כברת-ארץ:    ס

מלכים ב’ פרק 5

20 ויאמר גיחזי, נער אלישע איש-האלהים, הנה חשך אדני, את-נעמן הארמי הזה, מקחת מידו את אשר-הביא; חי-יהוה כי-אם-רצתי אחריו, ולקחתי מאתו מאומה: 21 וירדף גיחזי אחרי נעמן; ויראה נעמן רץ אחריו, ויפל מעל המרכבה לקראתו ויאמר השלום: 22 ויאמר שלום, אדני שלחני לאמר, הנה עתה זה באו אלי שני-נערים מהר אפרים מבני הנביאים; תנה-נא להם ככר-כסף, ושתי חלפות בגדים: 23 ויאמר נעמן, הואל קח ככרים; ויפרץ-בו, ויצר ככרים כסף בשני חרטים, ושתי חלפות בגדים, ויתן אל-שני נעריו, וישאו לפניו: 24 ויבא אל-העפל, ויקח מידם ויפקד בבית; וישלח את-האנשים וילכו:

מלכים ב’ פרק 5

25 והוא-בא ויעמד אל-אדניו, ויאמר אליו אלישע, מאן (מאין) גחזי; ויאמר לא-הלך עבדך אנה ואנה: 26 ויאמר אליו לא-לבי הלך, כאשר הפך-איש מעל מרכבתו לקראתך; העת לקחת את-הכסף ולקחת בגדים, וזיתים וכרמים וצאן ובקר, ועבדים ושפחות: 27 וצרעת נעמן תדבק-בך, ובזרעך לעולם; ויצא מלפניו מצרע כשלג:

 

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן

כתיבת תגובה