יום רביעי , אפריל 24 2024
heen

סוכות – 2011

סוכות  – 2011


סוכות
 

 

ויקרא פרק כג

כג וידבר יהוה אל-משה לאמר: 2 דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם, מועדי יהוה, אשר-תקראו אתם מקראי קדש; אלה הם מועדי: 3 ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי, שבת שבתון מקרא-קדש, כל-מלאכה לא תעשו; שבת הוא ליהוה, בכל מושבתיכם:    פ

4 אלה מועדי יהוה, מקראי קדש; אשר-תקראו אתם במועדם: 5 בחדש הראשון, בארבעה עשר לחדש בין הערבים; פסח ליהוה: 6 ובחמשה עשר יום לחדש הזה, חג המצות ליהוה; שבעת ימים מצות תאכלו: 7 ביום הראשון, מקרא-קדש יהיה לכם; כל-מלאכת עבדה לא תעשו: 8 והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים; ביום השביעי מקרא-קדש, כל-מלאכת עבדה לא תעשו:    פ

סוכות

9 וידבר יהוה אל-משה לאמר: 10 דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם, כי-תבאו אל-הארץ, אשר אני נתן לכם, וקצרתם את-קצירה; והבאתם את-עמר ראשית קצירכם אל-הכהן: 11 והניף את-העמר לפני יהוה לרצנכם; ממחרת השבת, יניפנו הכהן: 12 ועשיתם ביום הניפכם את-העמר; כבש תמים בן-שנתו לעלה ליהוה: 13 ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח; ונסכה יין רביעת ההין: 14 ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו, עד-עצם היום הזה, עד הביאכם, את-קרבן אלהיכם; חקת עולם לדרתיכם, בכל משבתיכם:    ס    15 וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם, את-עמר התנופה; שבע שבתות תמימת תהיינה: 16 עד ממחרת השבת השביעת, תספרו חמשים יום; והקרבתם מנחה חדשה ליהוה: 17 ממושבתיכם תביאו לחם תנופה, שתים שני עשרנים, סלת תהיינה, חמץ תאפינה; בכורים ליהוה: 18 והקרבתם על-הלחם, שבעת כבשים תמימם בני שנה, ופר בן-בקר אחד ואילם שנים; יהיו עלה ליהוה, ומנחתם ונסכיהם, אשה ריח-ניחח ליהוה:

סוכות

19 ועשיתם שעיר-עזים אחד לחטאת; ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים: 20 והניף הכהן אתם על לחם הבכורים תנופה לפני יהוה, על-שני כבשים; קדש יהיו ליהוה לכהן: 21 וקראתם בעצם היום הזה, מקרא-קדש יהיה לכם, כל-מלאכת עבדה לא תעשו; חקת עולם בכל-מושבתיכם לדרתיכם: 22 ובקצרכם את-קציר ארצכם, לא-תכלה פאת שדך בקצרך, ולקט קצירך לא תלקט; לעני ולגר תעזב אתם, אני יהוה אלהיכם:    ס    23 וידבר יהוה אל-משה לאמר: 24 דבר אל-בני ישראל לאמר; בחדש השביעי באחד לחדש, יהיה לכם שבתון, זכרון תרועה מקרא-קדש: 25 כל-מלאכת עבדה לא תעשו; והקרבתם אשה ליהוה:    ס    26 וידבר יהוה אל-משה לאמר: 27 אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא, מקרא-קדש יהיה לכם, ועניתם את-נפשתיכם; והקרבתם אשה ליהוה: 28 וכל-מלאכה לא תעשו, בעצם היום הזה; כי יום כפרים הוא, לכפר עליכם, לפני יהוה אלהיכם: 29 כי כל-הנפש אשר לא-תענה, בעצם היום הזה; ונכרתה מעמיה:

סוכות

30 וכל-הנפש, אשר תעשה כל-מלאכה, בעצם היום הזה; והאבדתי את-הנפש ההוא מקרב עמה: 31 כל-מלאכה לא תעשו; חקת עולם לדרתיכם, בכל משבתיכם: 32 שבת שבתון הוא לכם, ועניתם את-נפשתיכם; בתשעה לחדש בערב, מערב עד-ערב, תשבתו שבתכם:    פ

33 וידבר יהוה אל-משה לאמר: 34 דבר אל-בני ישראל לאמר; בחמשה עשר יום, לחדש השביעי הזה, חג הסכות שבעת ימים ליהוה: 35 ביום הראשון מקרא-קדש; כל-מלאכת עבדה לא תעשו: 36 שבעת ימים, תקריבו אשה ליהוה; ביום השמיני מקרא-קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא, כל-מלאכת עבדה לא תעשו:

סוכות

37 אלה מועדי יהוה, אשר-תקראו אתם מקראי קדש; להקריב אשה ליהוה, עלה ומנחה זבח ונסכים דבר-יום ביומו: 38 מלבד שבתת יהוה; ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל-נדריכם ומלבד כל-נדבותיכם, אשר תתנו ליהוה: 39 אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי, באספכם את-תבואת הארץ, תחגו את-חג-יהוה שבעת ימים; ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון: 40 ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר כפת תמרים, וענף עץ-עבת וערבי-נחל; ושמחתם, לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים: 41 וחגתם אתו חג ליהוה, שבעת ימים בשנה; חקת עולם לדרתיכם, בחדש השביעי תחגו אתו:

סוכות

42 בסכת תשבו שבעת ימים; כל-האזרח בישראל, ישבו בסכת: 43 למען ידעו דרתיכם, כי בסכות, הושבתי את-בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים; אני יהוה אלהיכם: 44 וידבר משה, את-מעדי יהוה; אל-בני ישראל:

 

ראה גם

עבדות

עבדות

עבדות להאזנה לחצו כאן

כתיבת תגובה