יום ראשון , יוני 23 2024
heen
דף הבית / תשובות לשאלות כלליות / האם חייזרים בראו אותנו? האם יצורים חכמים מיקום אחר תכנתו אותנו

האם חייזרים בראו אותנו? האם יצורים חכמים מיקום אחר תכנתו אותנו

האם חייזרים בראו אותנו? האם יצורים חכמים מיקום אחר תכנתו אותנו

קלינטון ריצ’רד דוקינס הוא אתולוג וביולוג אבולוציוני בריטי, אשר מקדיש זמן רב למלחמה במי שהוא בכלל לא מאמין שהוא קיים. בסרטון הזה הוא טוען שיכול להיות שיצורים מיקום אחר אשר להם אינטליגנציה גבוהה יותר משלנו, כתבו את הדי אנ איי שלנו. אם זו האמת, מי כתב את הדי אנ איי של היצורים האלה?

כאשר מסתכלים על גוף האדם ולמשל על הדי אנ איי שלנו, מוצאים רמת מורכבות כזו המעידה על אינטלגנציה גבוהה מאוד אשר תכננה אותו.

בני האדם אינם תוצאה של מקריות וחוסר תכנון. בני האדם הם תוצאה של בריאה מתוחכמת. הקיום שלנו מעיד על קיום של ישות גדולה וחכמה מאוד.

צפו בסרטון הבא:

האם חייזרים בראו אותנו? האם יצורים חכמים מיקום אחר תכנתו אותנו

מעשי השליחים פרק יח

יח   ויהי אחר הדברים האלה ויצא פולוס מאתינס ויבא אל-קורנתוס: 2 וימצא יהודי אחד מולדתו פונטוס ושמו עקילס אשר בא מקרוב מן-איטליא הוא ופריסקלה אשתו מפני אשר צוה קלודיוס את-כל-היהודים לסור מעיר רומי: 3 ויגש אליהם כי בני אמנות אחת הם וישב אתם ויעש במלאכה ואמנותם עשים יריעות אהלים: 4 וידבר בבית הכנסת בכל-שבת ושבת ויוכח אל-היהודים ואל-היונים: 5וכבוא סילא וטימותיוס ממקדוניא פולוס מתאמץ בדבר להעיד אל-היהודים כי ישוע הוא המשיח: 6 ויהי כי המרו וגדפו וינער את-בגדיו ויאמר אליהם דמכם בראשיכם ואנכי נקי מעתה אלכה-לי אל-הגוים: 7 וילך משם ויבא אל-בית איש ושמו יוסטוס והאיש ירא אלהים וביתו סמוך לבית הכנסת: 8 וקריספוס ראש הכנסת האמין באדון הוא וכל-ביתו וגם קורנתים רבים שמעו ויאמינו ויטבלו: 9 ודבר האדון היה אל-פולוס במחזה בלילה לאמר אל-תירא כי אם-דבר ואל-תחשה:

האם חייזרים בראו אותנו? האם יצורים חכמים מיקום אחר תכנתו אותנו

10 כי-עמך אנכי ואיש אל-יגע בך להרע לך כי-עם רב לי בעיר הזאת: 11 וישב שם שנה וששה חדשים וילמד בקרבם את-דבר האלהים: 12 ויהי בהיות גליון שר מדינת אכיא ויקומו היהודים כלם יחדו על-פולוס ויביאהו לפני-כסא המשפט: 13 ויאמרו האיש הזה מסית את-בני האדם לעבד את-האלהים שלא כתורה: 14 ויהי אך-בקש פולוס לפתח את-פיו וגליון הקדימו ויאמר אל-היהודים לו-היה דבר-פשע או-נבלה יהודים כי-עתה נשאתי פניכם כמשפט: 15אבל אם-היא שאלה על-מלין ושמות והדת שלכם ראו אתם ואני לא אהיה שפט בין-דברים כאלה: 16 ויגרש אתם מלפני כסא המשפט:17 ויאחזו כל-היונים את-סוסתניס ראש הכנסת ויכוהו לפני-כסא המשפט וגליון לא-שת לבו גם-לזאת: 18 ופולוס ישב שם עוד ימים רבים ויפטר מן-האחים וירד באניה ללכת אל-סוריא ואתו פריסקלה ועקילס ויגלח את-ראשו בקנכרי כי נדר עליו: 19 ויבאו אל-אפסוס ויניחם שם והוא הלך לבית הכנסת וידבר עם-היהודים:

האם חייזרים בראו אותנו? האם יצורים חכמים מיקום אחר תכנתו אותנו

20 ויבקשו ממנו להאריך ימי שבתו אתם ולא אבה: 21 כי נפטר מהם ויאמר חיב אני לחג את-החג הבא בירושלים ואחרי-כן אשובה אליכם אם-ירצה יהוה וילך באניה מן-אפסוס: 22 ויבא אל-קיסריה ויעל וישאל לשלום הקהלה וירד אל-אנטיוכיא: 23 וישב שם ימים אחדים וילך למסעיו ויעבר בארץ גלטיא ופרוגיא ויחזק את-כל-התלמידים: 24ויהודי אחד מולדתו אלכסנדריא ושמו אפולוס בא אל-אפסוס והאיש איש דברים וגדול במקרא: 25 הוא היה מלמד דרך האדון והוא מדבר כחם רוחו ומלמד היטב את-דברי ישוע ולא ידע כי אם-טבילת יוחנן לבדה: 26 והוא החל לקרא בבית הכנסת באמץ לבו וישמעו אתו עקילס ופריסקלה ויקחהו אליהם ויוסיפו להורותו את-דרך האלהים באר היטב: 27 ויחפץ ללכת לאכיא ויכתבו האחים אל-התלמידים ויעררו אתם לקבלו ויבא שמה ויעזר הרבה למאמינים על-ידי החסד: 28 כי-בכל-כחו התוכח עם-היהודים לפני כל-העם ויראם מן-המקראות כי ישוע הוא המשיח:

ראה גם

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת? – איפה כתוב בתורה לשמור את השבת?

איפה כתוב בתורה על שמירת שבת? – איפה כתוב בתורה לשמור את השבת? איפה כתוב …

כתיבת תגובה